Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง ภายในค่ายกาวิละ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวทหารกองประจำการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมแซมรางระบายน้้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรือนแถวนายสิบและเรือนแถวนายทหาร ของ ป.พัน.7 พล.ร.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง ภายในค่ายกาวิละ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุยึดตรึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักอาศัยของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมปรับปรุงฝ้าเพดานห้องประชุมอาคาร กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตกแต่งซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ของ มทบ.๓๓ ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by Super User 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ของ มทบ.๓๓ ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by Super User 15