kingarmy033

workking mtb33

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๖๐

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ พลตรี เกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ และ คุณเฉลียว ตาคำ ประทานชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ ๓๓ พร้อมคณะแม่บ้านและกำลังพล เฝ้ารับ - ส่งเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ บน.๔๑

S 13418557

S 13418561

S 13418569

S 13418550