kingarmy033

workking mtb33

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
 โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓, พันเอก เศรษฐพล เกตุเต็ม รอง ผบ.มทบ.๓๓ พร้อมด้วย คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.๓ และคณะแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๓ เฝ้าฯ รับ - ส่ง เสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑

S 4866130

S 4866131

S 4866138

S 4866136