kingarmy033

workking mtb33

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ มาทรงเปิดงาน "โครงการหลวง ๒๕๖๐" เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ มาทรงเปิดงาน "โครงการหลวง ๒๕๖๐"
 โดยมี พลตรี สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.๓๓ เฝ้าฯ รับ - ส่ง เสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑

S 5202090

S 5202093

S 5202099

S 5202250

S 5202255