kingarmy033

workking mtb33

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาประทับแรม พื้นที่ จว.ช.ม.

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาประทับแรม ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน อ.เมือง จว.ช.ม.
 โดยมี พันเอก สืบสกุล บัวระวงศ์ รอง ผบ.มทบ.๓๓ เฝ้าฯ รับ เสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑

 MG 6842

 MG 6849

 MG 6855

 MG 6861