รายนามผู้บังคับบัญชา

 

lissname2

ผบ สาธต

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
พลตรี สาธิต ศรีสุวรรณ

 yotin10 2016

  รอง ผบ2 a
รองผู้บัญชาการ
พ.อ.เศรษฐพล เกตุเต็ม

รองผู้บัญชาการ
พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์

yotin12 2016 

เสนาธิการมณฑลทหารบกที่๓๓
พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร

 s1   kyk

รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
พ.อ.สงบศึก วังแก้ว

  รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
พ.อ.สันติสุข ศรีเมือง
 หวหนา 003    kkp1

หัวหน้ากองกำลังพล
พ.อ.ปณต ศิริพันธ์

   รองหัวหน้ากองกำลังพล
พ.ท.ณัฐนันท์ สุขะหุต
 หวหนากองขาว a    พนโท สทศน
หัวหน้ากองข่าว
พ.อ.สุรศักดิ์ สุขแสง
หัวหน้ากองข่าว
พ.ท.สุทัศน์ รัตนประชารมย์
 kvk   yotin031 2016
หัวหน้ากองยุทธการ
พ.อ.โภคา จอกลอย
รองหัวหน้ากองยุทธการ
พ.ท.พิษณุพงษ์ ใจพุทธ
 kkbb   kkb1 

หัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง
พ.อ.ธีรยุทธ ลิ้มอรุณ

 

รองหัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง
พ.ท.พิสิฐ์ จงวัฒนาไพศาล

 kkr   kkr2

หัวหน้ากองกิจการพลเรือน
พ.อ.พิศิษฐ์ กันทะใจ

 

รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน
พ.ท.วารินทร์ คธาพันธ์