รายนามผู้บังคับบัญชา

 

lissname2

S 84189189

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
พลตรี สืบสกุล  บัวระวงศ์

 

   
รองผู้บัญชาการ
พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล

รองผู้บัญชาการ
พ.อ.กิดากร จันทรา

 53628

เสนาธิการมณฑลทหารบกที่๓๓
พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร

 53629   53630

รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
พ.อ.กฤษณพงค์ พรหมการัตน์

  รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
พ.อ.สันติสุข ศรีเมือง
     53641

หัวหน้ากองกำลังพล
พ.อ.ธีระยุทธ  ลิ่มอรุณ

   รองหัวหน้ากองกำลังพล
 53633    53643
หัวหน้ากองข่าว
พ.อ.สุรศักดิ์ สุขแสง
รองหัวหน้ากองข่าว
พ.ท.สุทัศน์ รัตนประชารมย์
53634    53642
หัวหน้ากองยุทธการ
พ.อ.โภคา จอกลอย
รองหัวหน้ากองยุทธการ
พ.ท.พิษณุพงษ์ ใจพุทธ
 53635  
 

หัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง
พ.อ.ประณต ศิริพันธ์

 

รองหัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง
พ.ท.พิสิฐ์ จงวัฒนาไพศาล

 53648   53644

หัวหน้ากองกิจการพลเรือน
พ.อ.พิศิษฐ์ กันทะใจ

 

รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน
พ.ท.วารินทร์ คธาพันธ์