รายนามผู้บังคับบัญชา

 

lissname2

53624

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
พลตรี สาธิต ศรีสุวรรณ

 53627

  53625
รองผู้บัญชาการ
พ.อ.เศรษฐพล เกตุเต็ม

รองผู้บัญชาการ
พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์

 53628

เสนาธิการมณฑลทหารบกที่๓๓
พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร

 53629   53630

รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
พ.อ.กฤษณพงศ์ พรหมการัตน์

  รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
พ.อ.สันติสุข ศรีเมือง
 53635    53641

หัวหน้ากองกำลังพล
พ.อ.ประณต ศิริพันธ์

   รองหัวหน้ากองกำลังพล
 53633    53643
หัวหน้ากองข่าว
พ.อ.สุรศักดิ์ สุขแสง
รองหัวหน้ากองข่าว
พ.ท.สุทัศน์ รัตนประชารมย์
53634    53642
หัวหน้ากองยุทธการ
พ.อ.โภคา จอกลอย
รองหัวหน้ากองยุทธการ
พ.ท.พิษณุพงษ์ ใจพุทธ
โลโก มทบ33    โลโก มทบ33
 

หัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง
พ.อ.ธีระยุทธ  ลิ่มอรุณ

 

รองหัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง
พ.ท.พิสิฐ์ จงวัฒนาไพศาล

 53648   53644

หัวหน้ากองกิจการพลเรือน
พ.อ.พิศิษฐ์ กันทะใจ

 

รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน
พ.ท.วารินทร์ คธาพันธ์