ข่าวพระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่ มณฑลทหารบกที่ ๓๓

เฝ้ารับ - ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มา ทรงปฏิบัติพระราชณกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.ช.ม.
เฝ้าส่งเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่ จว.ช.ม. และ จว.ล.ป. ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ ม.ค.๖๒
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่ จว.ช.ม. และ จว.ล.ป. ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ ม.ค.๖๒
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อห้วงวันที่ ๒๒ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาประทับแรม พื้นที่ จว.ช.ม.
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ มาทรงเปิดงาน "โครงการหลวง ๒๕๖๐" เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคเหนือ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.ช.ม. และ จว.ม.ส.
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๒๘ ก.ย.๖๐
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน เมื่อ ๓ ส.ค.๖๐
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๖๐
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๖๐
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๖๐
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๗ พ.ค.๖๐
พระองค์เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่ จว.ช.ม. เมื่อ ๒๑ มี.ค.๖๐
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐