รอง.ผบ.มทบ.๓๓ บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง "หลักแนวคิดและการขยายผลตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ด้านความั่นคง"

เมื่อ ๕ ก.ย.๖๐ พ.อ.เศรษฐพล เกตุเต็ม รอง.ผบ.มทบ.๓๓ ได้บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง "หลักแนวคิดและการขยายผลตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ด้านความั่นคง" แก่ สื่อมวลชน ,นักจัดรายการวิทยุหลัก/วิทยุชุมชน ,อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน ในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งจัดโดย สำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๓ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการบรรยาย จำนวนกว่า ๑๐๐ คน

DSC 2943

DSC 0264

DSC 2959

DSC 2962