พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์ฯ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนภาษาบาลีและทรงห่มผ้าพระนอนพุทธไสยาสน์ ณ วัดพระนอนหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลตรี สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.๓๓ พร้อมคระแม่บ้านทบ.ในพื้นที่ เฝ้าฯ รับ - ส่ง เสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑

S 5857364

S 5857365

S 4923406

S 5857539

S 5857541